اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 31 تیر 1398
کمیته های پایش وسنجش کیفیت

  کمیته های پایش وسنجش کیفیت

امتیاز: Article Rating

دریکشنبه مورخ25/11/97ساعت9:00صبح باحضورجناب مهندس اردشیراحمدی کمیته های، دارودرمان

وتجهیزات پزشکی،  اخلاق پزشکی ورفتارحرفه ای، مرگ ومیرعوارض ئآسیب شناسی ونسوج، طب انتقال

خون، مرگ ومیرکودکان59-1ماهه، اورژانس ، تعیین تکلیف بیماران ، تریاژ ، اقتصاد دارودرمان ، احیاء

نوزاد،مرگ ومیرپریناتال ونوزادان ،موربیدتی مادران باردار ،حفاظت فنی وبهداشت کاردرسالن کنقرانس

برگزارگردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کمیته های پایش وسنجش کیفیت
  • کمیته های پایش وسنجش کیفیت
  • کمیته های پایش وسنجش کیفیت
  • کمیته های پایش وسنجش کیفیت
  • کمیته های پایش وسنجش کیفیت
ثبت امتیاز