اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 13 مهر 1398
موسسه خیریه بیمارستانی خادمان سلامت امید

  موسسه خیریه بیمارستانی خادمان سلامت امید

امتیاز: Article Rating

بارالها زخم ها رحم میخواهند فقط این دونقطه رابردار

ضمن عرض سلام وادب وتقدیر وتشکرازامام جمعه محترم شهرستان،فرماندار محترم وهمچنین سایرمسولین ودوستان

،همکاران، خیرین سطح شهرستان دهلران که تاحال حاضر همگام بامادرامرکمک به بیماران نیازمند هم راستا بوده اند،

اکنون که دوماه ازثبت نهایی موسسه خیریه خادمان سلامت امیددهلران (که موسسه ای غیردولتی وعام المنفعه بامشارکت

بیمارستان وسازمانهای مردم نهادمی باشد)واعطای کدثبت موسسه ازاستانداری به موسسه گذشته، اعضای هیت مدیره این

موسسه برخودلازم میدانیم که خلاصه ای ازعملکرد موسسه تاکنون،جهت تنویرافکارعمومی به حضورخیرین نیک اندیش

دراین موسسه پررنگ ترشده وباکمک هم گام بلندتری درراستای کمک به بیماران نیازمندبرداریم به یاری حق تعالی ومدد

ازوجودپربرکت شما سروران گرامی همچنان دلگرم به دستان پرمهر وحضورامیدکه عزم بیشتری درخصوص اشاعه فرهنگ

کمک به بیماران نیازمنددرسطح شهرستان ایجادشودچراکه هیچ کارخیری درپیشگاه خداوند بدون اجرنخواهدماند.

خیرین عزیز درصورت تمایل میتوانند ماهیانه کمکهای درحدتوان،رابه موسسه ازطریق شماره حساب، شماره کارت یاشماره

گیری کدussdواریزنمایند.عملکرد موسسه تاکنون به شرح ذیل می باشد:

  • تهیه فرم رضایت کسرازحقوق ماهیانه بامهروامضای فرماندارمحترم(که اهدای ان به موسسه داوطلبانه وتعیین مبلغ

شخص داوطلب کمک به موسسه می باشد)وتوزیع ان بین همکاران بیمارستان وشبکه بهداشت وادارات سطح شهرستان و

واریزی ماهیانه ازطرف کارمندان ادرات به حساب موسسه خیریه.

  • جمع اوری مبلغ34662000تومان ازطرف چندخیرگه قصدخریدتجهیزات پزشکی اورژانسی ومورد نیازبیمارستان

راداشتندواهدای ان به موسسه خیریه خادمان سلامت امید،باتوجه به نیازسنجی انجام شده دربیمارستان خریددستگاه نءوپاف

(دستگاه کمک تنفسی برای نوزادان زودرس که به حیات نوزادان نارس کمک قابل توجهی میکند)انجام وباپلاک کوبی موسسه

خیریه خادمان سلامت امیدبه بیمارستان شهدای دهلران اهداشد(بنابه درخواست خیرین اشاره شده دربالا ازبرن نامشان معذوریم)

  • انجام ویزیت رایگان توسط متخصصین بیمارستان شهدای دهلران درمرکز بهداشتی درمانی موسیان طی هماهنگی

به عمل امده توسط موسسه خیریه خادمان سلامت امیدبامتخصصین

  • انجام ویزیت رایگان تعداد80نفرازبیماران مبتلا به بیماریها وناهنجاریهای مادرزادی ازطریق هماهنگی موسسه

 

خیرین خادمان سلامت امیدباموسسه خیریه محکم وموسسه خیریه مرهم وهمچنین انجام اعمال جراحی رایگان

 

جهت 23نفرازبیماران غربالگری شده درمرکزاستان وتهران.

  • موسسه خیریه خادمان سلامت امیددرراستای خدمت رسانی به بیماران دهلرانی نیازمند،لیست بیماران سرطانی

نیازمندبه کیسه کلستومی،ایزی لایف وپوشک بچه(مای بی بی) راتهیه وباهمکاری موسسات خیریه نوروبهنام دهش پور

اقلام فوق الذکرراکه به ارزش000/300/24ریال تهیه وبه بیماران مذکوراهدانمود.(به جهت کرامت انسانی ازنام بردن لیست بیماران نیازمندفوق معذوریم).

  • کمک به ترخیص بیماران نیازمند بستری دربیمارستان شهدای دهلران ازطریق ارجاع بیماران نیازمند شناسایی

شده توسط واحدمددکاری بیمارستان به موسسه وانجام تخفیف30تا100درصدی به بیماران باتوجه به وضعیت بیمار.

تاکنون1500000تومان توسط موسسه خیریه خادمان سلامت امیدبه بیماران بستری نیازمند که عاجز وناتوان از

پرداخت صورتحساب ترخیص می باشند ارائه کمک نموده است.

  • تهیه6عدد صندوق جمع اوری کمکهای مردمی ونصب دربیمارستان شهدا،مراکزبهداشتی،درمانگاه بقیه الله

ودرمانگاه تامین اجتماعی.

  • لینک بودن موسسه خیریه خادمان سلامت امید باسایرموسسات خیریه سطح استان وکشور وارجاع بیماران
  •  باتوجه به سخن رهبر گرانقدر انقلاب بیمارجزرنج بیماری نبایدرنج دیگری داشته باشدتلاش موسسه درراستای

راه اندازی مرکزخیریه شیمی درمانی درشهرستان دهلران باتوجه به شیوع بالای بیماران سرطان درحوزه جنوب استان وعاجز بودن این بیماران ازرفت وامد به شهرستانهای اطراف ومرکز استان جهت ادامه درمان، که جزاهداف بلندمدت موسسه

خیریه می باشد وتاکنون مکاتبات واقدامات اولیه دراین راستا باامام جمعه محترم شهرستان وهمچنین بادانشگاه علوم پزشکی ایلام ازطریق رایزنی وکسب مجوز ازوزارت بهداشت صورت گرفته است، که درصورت کسب مجوزازوزارت بهداشت نیازبه

یاری وحمایت خیرین مردمی عزیزدارد.

 

حسین قاسمپور:روابط عمومی بیمارستان شهدای دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • موسسه خیریه بیمارستانی خادمان سلامت امید
ثبت امتیاز