اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 14 آبان 1398
برگزاری کمیته های

  برگزاری کمیته های

امتیاز: Article Rating

برگزاری کمیته های بیمارستانی

درتاریخ11/8/98 باحضوررییس بیمارستان،مسئول حراست،مسئولین بخش ها وواحدجلسه کمیته های بیمارستان

درمحل سالن کنفرانس بیمارستان شهدای دهلران برگزارگردید

درابتدای جلسه اقای اردشیراحمدی سرپرست بیمارستان ازهمکاران بیمارستان بخاطر زحمات وتلاشهای انجام

گرفته درایام اربعین حسینی تقدیر وتشکرنمودند. سپس به موضوع اعتباربخشی بیمارستان پرداختند واعلام

داشتندکه مسئولین بخش هاوواحدهاوسایرهمکاران درراستای سنجه های اعتباربخشی تلاش مضاعف  داشته

باشند.سپس دستورکار جلسات مرتبط به کمیته های اخلاق بالینی،طب انتقال خون،مرگ ومیرکودکان59-1

ماهه،اورژانس،تعیین تکلیف بیماران،تریاژ،اقتصاددارودرمانوغیره مطرح گردیدجلسه پس از2ساعت باذکرصلوات

برال محمدبه پایان رسید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کمیته های
  • برگزاری کمیته های
  • برگزاری کمیته های
  • برگزاری کمیته های
  • برگزاری کمیته های
  • برگزاری کمیته های
ثبت امتیاز