اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 16 آذر 1398
برگزاری کمیته ها وسنجه های اعتباربخشی

  برگزاری کمیته ها وسنجه های اعتباربخشی

امتیاز: Article Rating

برگزاری کمیته های بیمارستانی

درتاریخ14/9/98 باحضوررییس بیمارستان،مسئول حراست،مسئولین بخش ها وواحدجلسه کمیته های بیمارستان

درمحل سالن کنفرانس بیمارستان شهدای دهلران برگزارگردید

درابتدای جلسه اقای اردشیراحمدی سرپرست بیمارستان ازهمکاران بیمارستان بخاطر زحمات وتلاشهای انجام تشکرنمودند.

سپس به موضوع اعتباربخشی بیمارستان پرداختند واعلام

داشتندکه مسئولین بخش هاوواحدهاوسایرهمکاران درراستای سنجه های اعتباربخشی تلاش مضاعف  داشته

باشند.سپس دستورکار جلسات مرتبط به کمیته های اخلاق بالینی،طب انتقال خون،مرگ ومیرکودکان59-1

ماهه،اورژانس،تعیین تکلیف بیماران،تریاژ،اقتصاددارودرمانوغیره مطرح گردیدجلسه پس از2ساعت باذکرصلوات

برال محمدبه پایان رسید.

روابط عمومی بیمارستان شهدای دهلران

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کمیته ها وسنجه های اعتباربخشی
  • برگزاری کمیته ها وسنجه های اعتباربخشی
  • برگزاری کمیته ها وسنجه های اعتباربخشی
  • برگزاری کمیته ها وسنجه های اعتباربخشی
  • برگزاری کمیته ها وسنجه های اعتباربخشی
  • برگزاری کمیته ها وسنجه های اعتباربخشی
ثبت امتیاز