اخبار

تاریخ انتشار: جمعه 29 آذر 1398
برگزاری جلسه هماهنگی اعتباربخشی بیمارستان شهدای دهلران

  برگزاری جلسه هماهنگی اعتباربخشی بیمارستان شهدای دهلران

امتیاز: Article Rating

برگزاری جلسه هماهنگی اعتباربخشی بیمارستان شهدای دهلران

درتاریخ26/9/98باحضور مسئولین بخش ها وواحدها دربیمارستان جلسه هماهنگی اعتباربخشی بیمارستان

شهدای دهلران درمحل سالن کنفرانس بیمارستان برگزارگردید. دراین جلسه اقای اردشیراحمدی سرپرست

بیمارستان ضمن بااهمیت خواندن موضوع اعتباربخشی ازمسئولین واحدها وبخش ها خواستندبرای سنجه ها

اعلام شده وزارت اقدمات مرتبط بابخش خودراانجام دهند. درادامه مسئولین بخش ها و واحدها نظرات و

پیشنهادات خودرادرخصوص اجرای سنجه ها اعلام داشتند.

حسین قاسمپور:روابط عمومی بیمارستان شهدای دهلران

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه هماهنگی اعتباربخشی بیمارستان شهدای دهلران
  • برگزاری جلسه هماهنگی اعتباربخشی بیمارستان شهدای دهلران
  • برگزاری جلسه هماهنگی اعتباربخشی بیمارستان شهدای دهلران
  • برگزاری جلسه هماهنگی اعتباربخشی بیمارستان شهدای دهلران
ثبت امتیاز