اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 شهریور 1399
برگزاری کمیته ها ومصوبات

  برگزاری کمیته ها ومصوبات

امتیاز: Article Rating

درچهارشنبه مورخ19/06/99ساعت9:00صبح باحضورجناب مهندس اردشیراحمدی کمیته های، دارودرمان

وتجهیزات پزشکی،  اخلاق پزشکی ورفتارحرفه ای، مرگ ومیرعوارض ئآسیب شناسی ونسوج، طب انتقال

خون، مرگ ومیرکودکان59-1ماهه، اورژانس ، تعیین تکلیف بیماران ، تریاژ ، اقتصاد دارودرمان ، احیاء

نوزاد،مرگ ومیرپریناتال ونوزادان ،موربیدتی مادران باردار ،حفاظت فنی وبهداشت کاردرسالن کنقرانس

برگزارگردید.

 

روابط عمومی بیمارستان شهدای دهلران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کمیته ها ومصوبات
  • برگزاری کمیته ها ومصوبات
  • برگزاری کمیته ها ومصوبات
  • برگزاری کمیته ها ومصوبات
ثبت امتیاز