معصومه سبزواری

 

مسئول اورژانس بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : معصومه سبزواری

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 08433724441