زینب بازدار

 

مسئول بخش اطفال و زنان بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : زینب بازدار

مدرک تحصیلی : .کارشناس پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 7220506-0842