کبری همافر

 

مسئول بخش داخلی و جراحی بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : کبری همافر

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 7220506-0842