زینب بازدار

 

مسئول دیالیز بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : زینب بازدار

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 7220507-0842