سیده راضیه آدینه 

مسئول ICU - CCU بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : سیده راضیه آدینه

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : ...............