محمد امینی پور

 

مسئول آزمایشگاه بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : محمد امینی پور

مدرک تحصیلی : کارشناس آزمایشگاه

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 09188428743