سید حسین موسوی

 

مسئول درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : سید حسین موسوی

مدرک تحصیلی :

پست الکترونیک :

شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه تخصصی: 08433724450

توجه: نوبت دهی سونوگرافی فقط حضوری میباشد