عباس جمال پور

 

مسئول رادیولوژی بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : عباس جمال پور

مدرک تحصیلی :  کارشناس رادیولوژی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : .........