ابراهیم جامخانه


مسئول واحد فیزیوتراپی بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : ابراهیم جامخانه

مدرک تحصیلی : کارشناس فیزیوتراپی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 7224450-0842