حمید شریفی

 

مسئول واحد تغذیه بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : حمید شریفی

مدرک تحصیلی : کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  :7224450-0842