بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 

 

 

 

رقیه نیکونهاد

 

 

مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان شهدای دهلران

 

 

نام و نام خانوادگی : رقیه نیکونهاد

مدرک تحصیلی : کارشناس  پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 7224441-0842