بهبود کیفیت و اعتباربخشی

 

 

 

 

رقیه نیکونهاد

 

 

مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان شهدای دهلران

 

 

نام و نام خانوادگی : رقیه نیکونهاد

مدرک تحصیلی : کارشناس  پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 7224441-0842

 


 

 

 

 

ردیف  عنوان    
1 پيام هاي حاكميت باليني دانلود  
2 چک لیست آموزشی پرسنل جدیدالورود دانلود  
3 چك_ليست_بخشهاي_عمومي_بيمارستان2 دانلود  
4 فرم انتقادات و پیشنهادات وشکایات همکاران دانلود  
5 فرم شکایات، انتقادات و پیشنهادات مراجعین دانلود  
6      

 

 

 

 

سنجه های اعتباربخشی
ردیف عنوان  
1  بیهوشی و اتاق عمل  دانلود
2  آنژیوگرافی   دانلود
3  طب انتقال خون   دانلود
4  ساختمان وتاسیسات   دانلود
5  مراقبت های ویژه قلبی   دانلود
6  شیمی درمانی   دانلود
7 کمیته ها  دانلود
8 استریلیزاسیون مرکزی  دانلود
9 دیالیز  دانلود
10 اورژانس  دانلود
11 بهداشت محیط  دانلود
12 مدیریت اطلاعات سلامت  دانلود
13 مدیریت منابع انسانی  دانلود
14 مراقبت های ویژه  دانلود
15 کنترل عفونت  دانلود
16 فناوری اطلاعات  دانلود
17 داخلی  دانلود
18 آزمایشگاه  دانلود
19 رختشویخانه  دانلود
20 مدیریت  دانلود
21 مهندسی پزشکی  دانلود
22  مدیریت دارویی   دانلود
23  مراقبت های ویژه نوزادان   دانلود
24  مدیریت پرستاری   دانلود
25  تغذیه   دانلود
26 زایمان  دانلود
27 بهداشت حرفه ای  دانلود
28 حقوق گیرنده خدمت  دانلود
29 کودکان  دانلود
30 فیزیوتراپی  دانلود
31  تدارکات   دانلود
32  روان پزشکی   دانلود
33  بهبود کیفیت   دانلود
34  تصویربرداری   دانلود
35  جراحی   دانلود
36  مدیریت پسماندها   دانلود

 

 

 

 

 

فایل های خودارزیابی براساس سنجه های اعتباربخشی

 

 ردیف

 عنوان

 

 

1

 بیهوشی و اتاق عمل

 دانلود

2

 آنژیوگرافی

  دانلود

3

 طب انتقال خون

  دانلود

4

 ساختمان وتاسیسات

  دانلود

5

 مراقبت های ویژه قلبی

  دانلود

6

 شیمی درمانی

  دانلود

7

کمیته ها

 دانلود

8

استریلیزاسیون مرکزی

 دانلود

9

دیالیز

 دانلود

10

اورژانس

 دانلود

11

بهداشت محیط

 دانلود

12

مدیریت اطلاعات سلامت

 دانلود

13

مدیریت منابع انسانی

 دانلود

14

مراقبت های ویژه

 دانلود

15

کنترل عفونت

 دانلود

16

فناوری اطلاعات

 دانلود

17

داخلی

 دانلود

18

آزمایشگاه

 دانلود

19

رختشویخانه

 دانلود

20

مدیریت

 دانلود

21

مهندسی پزشکی

 دانلود

22

 مدیریت دارویی

  دانلود

23

 مراقبت های ویژه نوزادان

  دانلود

24

 مدیریت پرستاری

  دانلود

25

 تغذیه

  دانلود

26

زایمان

 دانلود

27

بهداشت حرفه ای

 دانلود

28

حقوق گیرنده خدمت

 دانلود

29

کودکان

 دانلود

30

فیزیوتراپی

 دانلود

31

 تدارکات

  دانلود

32

 روان پزشکی

  دانلود

33

 بهبود کیفیت

  دانلود

34

 تصویربرداری

  دانلود

35

 جراحی

  دانلود

36

 مدیریت پسماندها

  دانلود