روابط عمومی بیمارستان

 

 

حسین قاسمپور 

 

روابط عمومی بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : حسین قاسمپور

مدرک تحصیلی : .

پست الکترونیک :.

شماره تلفن  : .

 فکس : 08433724448