ردیف عکس پرسنلی مشخصات
1  

نام و نام خانوادگی : دکتر  علی قیاسی

مدرک تحصیلی : متخصص جراحی عمومی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: عصر شنبه لغایت پنج شنبه 

2  

نام و نام خانوادگی : دکتر خضر دوسعلی وند

مدرک تحصیلی : متخصص اطفال و کودکان

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح وعصر شنبه لغایت پنجشنبه
3  

نام و نام خانوادگی : دکتر نوش آفرین فرخشاهی

مدرک تحصیلی : متخصص رادیولوژی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

 روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح وعصر شنبه لغایت پنجشنبه

4  

نام و نام خانوادگی : دکتر  مریم فروزین

مدرک تحصیلی : متخصص داخلی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح و عصر شنبه لغایت پنجشنبه
5  

نام و نام خانوادگی : دکتر نسیم وفائی

مدرک تحصیلی : متخصص زنان و زایمان

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: عصر شنبه لغایت پنج شنبه

6  

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا سادات کلینی

مدرک تحصیلی : متخصص بیهوشی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی:

7  

نام و نام خانوادگی : دکتر  هدی رفیعی جلودار

مدرک تحصیلی : متخصص قلب و عروق

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح  و عصر شنبه لغایت پنجشنبه

8 نام و نام خانوادگی : ابراهیم جامخانه

مدرک تحصیلی : کارشناس فیزیوتراپی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح  شنبه لغایت پنجشنبه

9 نام و نام خانوادگی : دکتر  مصطفی قانعی اردکان

مدرک تحصیلی :  متخصص اعصاب و روان

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح و عصر شنبه لغایت پنجشنبه

10 نام و نام خانوادگی : حمید شریفی

مدرک تحصیلی : کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح  شنبه لغایت پنجشنبه

11   نام و نام خانوادگی : دکتر سید محمدکاظم رضوی پور

مدرک تحصیلی :متخصص اطفال و کودکان

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح  شنبه لغایت پنجشنبه

12   نام و نام خانوادگی : دکتر مهتاب مساحی

مدرک تحصیلی : متخصص اطفال و کودکان

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: ---

13   نام و نام خانوادگی : دکتر نیلوفر فاضلی

مدرک تحصیلی : متخصص بیماری های داخلی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح  شنبه لغایت پنجشنبه

14   نام و نام خانوادگی : دکتر هدی صادقی

مدرک تحصیلی : متخصص بیهوشی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

روزهای حضور در درمانگاه تخصصی: صبح  شنبه لغایت پنجشنبه

 

 

قابل توجه همشهریان محترم :

کلیه خدمات درمانی و ویزیت متخصصین به صورت تعرفه دولتی و ساعات کاری درمانگاه تخصصی صبح و عصر می باشد.

 

راه های ارتباطی جهت نوبت دهی غیرحضوری:

0843890 جهت نوبت دهی تلفنی و www.nobat.medilam.ac.ir جهت دریافت نوبت اینترنتی می باشد.

بیماران روستایی با مراجعه به مراکز بهداشتی واقع در روستا و در صورت صلاح دید پزشک خانواده و دریافت فرم ارجاع می توانند به درمانگاه تخصصی مراجعه نمایند.