ریاست بیمارستان

 

                                

مهندس  اردشیر احمدی

 

سرپرست بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : اردشیر احمدی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

پست الکترونیک :

شماره تلفن : 3724448-0843

فكس: 3724448-0843