مترون بیمارستان

 


کبری کرمی

 

مترون بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : کبری کرمی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن: 084-33721240