مدیر بیمارستان

معصومه نیازی

 

مدیر بیمارستان

نام و نام خانوادگی : معصومه نیازی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

 فکس : 33724448-0842