امور اداری و کارگزینی

مسلم نصرالهی

مسئول امور اداری و کارگزینی

نام و نام خانوادگی : مسلم نصرالهی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

 فکس :