سوپروایزر آموزشی

 

معصومه نیازی

 

سوپروایزر آموزشی

نام و نام خانوادگی : معصومه نیازی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 

 فکس : 7224448-0842

 

 

 

 

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی :

 

 

  1-بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي با هماهنگي مسئولين واحدها جهت كاركنان

-2 انجام اقدامات لازم در زمينه پذيرش شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي و اخذ مجوز از دانشگاه و صدور گواهينامه پس از پايان هر دوره

-3 ايجاد ارتباط با مراكز آموزشي ، دانشكده ها در زمينه مسائل آموزشي كاركنان

-4 دريافت آخرين دستورالعملها در خصوص ارزشيابي، طرح تبيين و.... كاركنان، آموزش و اطلاع رساني به مسئولين مربوطه در واحدها

-5 پيگيري تهيه و تكثير فرمهاي ارزشيابي كاركنان و كنترل نهايي آن پس از تكميل فرم توسط مسئولين واحدها

-6 پيگيري لازم در جهت تسريع در انجام امور ارزشيابي ساليانه كاركنان

-7 گروه بندي كاركنان بر اساس امتياز كسب شده در ارزشيابي و اعلام امتيازات كسب شده كاركنان به واحد كارگزيني جهت صدوراحكام حقوقي

-8 تشكيل پرونده آموزشي جهت كاركنان و بايگاني سوابق آموزشي ايشان

-9 پاسخگويي به مكالمات تلفني و مراجعين بصورت حضوري در جهت رفع مشكلات اداري كاركنان

-10 تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز پرسنلي از طريق رايانه جهت گزارش به مقام مافوق

-11 برنامه ريزي در زمينه انتخاب و دعوت از استادان و مربيان و تهيه جدول زمانبندي دوره هاي مختلف

-12 شركت در جلسات و كارگاههاي آموزشي بمنظور ارتقاء دانش و مهارتهاي فردي

-13 ثبت فعاليتهاي روزانه در دفتر گزارش و تهيه و تنظيم گزارش ماهيانه جهت ارائه به مقام مافوق

-14 انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل آموزش ، طبقه بندي مشاغل ، قوانين ومقررات استخدامي و غيره.

-15 تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولين مربوطه

-16 همكاري در امر آموزش، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي

17- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

چک لیست ارزیابی صلاحیت مهارت هاي عمومی بالینی، مهارت هاي ارتباطی و مهارتهای تخصصی پرستاران بخش دیالیز جديدالورود   دانلود
چک لیست ارزیابی صلاحیت مهارت هاي عمومی بالینی، مهارت هاي ارتباطی و مهارتهای تخصصی پرستاران بخش مراقبتهای ویژه جديدالورود   دانلود
چک لیست ارزیابی صلاحیت مهارت هاي عمومی بالینی، مهارت هاي ارتباطی و مهارتهای تخصصی پرستاران جديدالورود   دانلود
چک لیست ارزیابی صلاحیت مهارت هاي عمومی بالینی، مهارت هاي ارتباطی و مهارتهای تخصصی پرسنل اتاق عمل جديدالورود   دانلود
چک لیست ارزیابی صلاحیت مهارت هاي عمومی بالینی، مهارت هاي ارتباطی و مهارتهای تخصصی پرسنل هوشبری جدیدالورود   دانلود
چک لیست ارزیابی صلاحیت مهارت هاي عمومی بالینی، مهارت هاي ارتباطی و مهارتهای تخصصی کارشناس مامایی زایشگاه جديدالورود   دانلود
چک لیست آموزشی پرسنل جدیدالورود   دانلود
حداقل موارد اموزشی به بیمار توسط پرستار و پزشک   دانلود
حداقل هاي گزارش پرستاري   دانلود
سیاستهای آموزشی بیمارستان شناسایی نیازهای آموزشی بیماران   دانلود