مرضیه مهرزادی

مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : مرضیه مهرزادی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک :

شماره تلفن  :