کرمرضا شیخی

مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : کرمرضا شیخی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک :

شماره تلفن  :