فرشته شاه ولی

 

مسئول بهداشت محیط بیمارستان شهدای دهلران

نام و نام خانوادگی : فرشته شاه ولی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

پست الکترونیک :

شماره تلفن  : 7224450-0842