طراحی سایت
کلاس های آموزشی

 

 

 

موضوع : کارگاه آموزشی اورژانس های محیطی

تاریخ کنفرانس : شنبه 1393/10/20

ساعت : 10  صبح

 

محل : سالن کنفرانس بیمارستان شهدای دهلران


گروه های هدف : کلیه پرسنل درمانی بیمارستان

ارائه دهنده : جناب آقای وحید میرزایی و بهمن ایمانی

کارشناس فوریت های پزشکی و کارشناس ارشد پرستاری

 

و

 

موضوع : اورژانس های اطفال

تاریخ کنفرانس : سهشنبه 17/04/1393

ساعت : 12  صبح

 

محل : سالن کنفرانس بیمارستان شهدای دهلران


گروه های هدف : کلیه پرسنل درمانی بیمارستان(پزشک،پرستار،ماما،اتاق عمل و بیهوشی،فوریت های پزشکی)

خصوصا بخش اطفال،زایشگاه و اورژانس و فوریت های پزشکی

ارائه دهنده : جناب آقاي دكتر فلاحتي

متخصص اطفال و نوزادان

 

و

 

موضوع :فوریت های پیش بیمارستانی بیماران ترومایی و قلبی

تاریخ کنفرانس : سهشنبه 24/04/1393

ساعت : 9  صبح

 

محل : سالن کنفرانس بیمارستان شهدای دهلران


گروه های هدف : کلیه پرسنل درمانی(آقایان) بیمارستان(پزشک،پرستار،اتاق عمل و بیهوشی،فوریت های پزشکی)

ارائه دهنده : کارشناسان فوریت های پیش بیمارستانی استان


توجه : حضور کلیه پرسنل الزامی می باشد و عدم حضور پرسنل مذکور به منزله غیبت محسوب می شودسوپروایزر آموزشی

جستجو